Jammer:
Trixie McFlyBye, #413
Blocker(s):
Liz Bathory (RCR), #1614
Prettyboy, #523