Blocker(s):
Buns of Anarchy (KQ), #64
Shi_N-Mighty, #10
Da Bone Crusher, #44