Jammer:
Lady Killshot, #47
Blocker(s):
Bruz-Her, #244
Enigma, #10