Jammer:
Lady Killshot, #47
Blocker(s):
Enigma, #10
Rayna Pain, #118