Jammer:
Lady Killshot, #47
Blocker(s):
Mayhem Myers (KCRW), #41
Rayna Pain, #118