Blocker(s):
Slays Anatomy, #117
Chef Gorgeous Rammy, #1966
Hitbull, #480